VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK, ÁSZF
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

(A www.sasplant.hu áruházában (sasplant.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Általános rendelkezések
A www.sasplant.hu áruház (a továbbiakban: sasplant) a Sasplant Kft. (1056 Bp., Irányi utca 15.; adószám: 11751614-2-41) – a továbbiakban: Üzemeltető – interneten elérhető termékkatalógusa, amely az Üzemeltető által forgalmazott termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Üzemeltető és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között.

A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. Az Üzemeltető kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez szükséges engedéllyel rendelkezik.

Szerződő felek azonosítása
A adásvételi szerződés a Sasplant Kft. (1056 Bp., Irányi u. 15. sz.; adószám: 11751614-2-41), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az Üzemeltető ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Az Üzemeltető a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Árak és termékinformáció
A sasplant.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Az Üzemeltető felelősségvállalása
A www.sasplant.hu oldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Üzemeltető nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az Üzemeltető jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és kerül felszámításra.

A megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Üzemeltető részére.

Vásárlástól való elállás
A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29.§-a értelmében a megrendelő nem gyakorolhatja a távollévők között létrejött szerződéstől való elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, továbbá romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése alapján az Üzemeltető által szállított virág minőségét rövid ideig megőrző termék, valamint a a megrendelő által megrendelt csokrot az Üzemeltető kifejezetten a megrendelő kérésére állít elő, ezért a megrendelő nem gyakorolhatja a 45/2014(II.16.) Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott elállási jogát az adásvételi szerződéstől.

Panaszkezelés rendje
Az Üzemeltető célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatti webes felületen, vagy a sasplant@sasplant.hu e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Az Üzemeltető a megrendelő panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.