ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Társaságunk, a Sasplant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Társaság) számára kiemelten fontos Ügyfeleink személyes adatainak védelme, azok bizalmas és biztonságos kezelése, illetve a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) ésAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), Általános Adatvédelmi Rendeletnek (továbbiakban Rendelet) való teljeskörű megfelelés. Ennek érdekében Társaságunk az alábbi Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban Szabályzat) alkotja.

1. A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint hogy ezen elvekről tájékoztatást nyújtson az Érintetteknek. Jelen Szabályzat a Társaság által a www.sasplant.hu domain néven elérhető weboldalán, és az azon üzemeltetett webáruházán keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

2. Társaságunk fenntartja a jogot arra, hogy Szabályzatát – akár a nyújtott szolgáltatások körének, teljesítésének, akár a vonatkozó jogszabályok változása miatt – egyoldalúan módosítsa, és arról az Érintetteket weboldalán tájékoztassa.

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk böngészésével, webáruházunk használatával, és a webáruházunkban történő regisztrációjával, illetve vásárlásával Ön elfogadja a jelen Szabályzatban leírtakat, így kérjük, hogy Szabályzatunkat figyelmesen olvassa el.

3. Jelen Szabályzat értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározások, melyeket az Infotv. és a Rendelet határoz meg részletesen:

3.1 Személyes adat: az Érintett mint természetes személy neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, illetve minden olyan információ, ami által az Érintett – akár közvetett módon, akár közvetlenül – azonosítható.

3.2. Adatkezelés: a személyes adatok felhasználása, a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

3.3 Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére használják.

3.4 Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

3.5 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

3.6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.7 Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

3.8 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3.9 Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.10 Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.11 Képviselő: a Társaság által írásban megjelölt természetes személy, aki az adatkezelőt képviseli az adatkezelőre a rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

4. Az Adatkezelő:
Az Adatkezelő teljes neve: Sasplant Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Sasplant Kft.
Székhelye: 1056 Budapest, Irányi utca 15., fszt.
Telephelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 18., fszt.
Az Adatkezelő képviselője: Sade Bernadett, ügyvezető
Telefonszáma: +36 1 26680830, +36 30 2314417
E-mail címe: sasplant@sasplant.hu
Adószáma: 11751614-2-41
Közösségi adószáma: HU11751614
Cégjegyzékszáma: 01-09-674640
Nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Weblapjának, webáruházi értékesítésének címe: www.sasplant.hu

5. Az adatkezelés jogszerűsége és célja:
Társaságunk személyes adatot kizárólag az Érintett hozzájárulásával, a köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükségesen, illetve jogszabályban meghatározott, különösen számviteli kötelezettségünk teljesítéséhez szükségesen, weblapunk böngészésekor a cookiek használata által, a weblapon történő regisztráció és bejelentkezés alkalmával, a webáruházban történő vásárlás esetén, a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor, hírlevelünkre való feliratkozáskor a küldéshez szükségesen, illetve panaszkezelés esetén gyűjt, tárol és kezel. (Rendelet 6. cikk, (1) a), b) és c) pont)
Az adatkezelés célja, hogy weboldalunk és webáruházunk használói mint Érintettek részére weboldalunk felhasználóbarát működését, a webáruházunkon keresztül elérhető szolgáltatásaink elérhetőségét, illetve a megrendelések szerződésszerű teljesítését megfelelően biztosítsuk.

6. Általános rendelkezések:
A weboldalunkon történő regisztráció csak 18. életévét betöltött személyeknek engedélyezett. Az Érintett által megadott adatok helyességéért az Érintett vállal felelősséget, Társaságunk a megadott adatokat nem ellenőrzi.
Társaságunk a személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használja fel, azokat kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint, jogszerűen, jogszerű célból, tisztességesen, az adattakarékosság szempontjait figyelembe véve, az Érintett számára átlátható módon, a feltétlenül szükséges ideig, elszámoltathatóan tárolja, kezeli, illetve továbbítja.

7. Adatkezelésre különösen az alábbi esetekben kerül sor:

7.1 Weblapunkon tett látogatás: ezen alkalmakkor, annak érdekében, hogy az Ön számára magasabb színvonalú tartalmat nyújthassunk, amennyiben ezek használatához Ön hozzájárul, süteket (ún cookie-kat) alkalmazunk, melyek használatát böngészője beállításaiban megtilthatja, vagy azokat törölheti, ebben az esetben azonban a weboldalunk működése nem lesz teljes.

7.2 Webáruház használata: ezen alkalmakkor, annak érdekében, hogy webáruházunk használata az Ön számára kényelmesebb legyen, amennyiben ezek használatához Ön hozzájárul, sütiket használunk. Ezen sütik (php session cookie, cmprodprodslastvisited) a megfeleő működéshez nélkülözhetetlenek, nem tartalmaznak személyes adatot, és vagy a munkamenet lejártával automatikusan törlődnek, vagy a legutoljára megtekintett termékek adatai kerülnek eltárolásra 6 hónapig.

Megrendelés, vásárlás esetén a rendelésszám, a megrendelés időpontja, a megrendelő neve, címe, telefonszáma, a megrendelés megnevezése, vételára, a választott fizetési mód, szállítási cím, a címzett neve, a számla kiállításához név és cím adatok, illetve adószám kerülnek kezelésre. Az adatokat Társaságunk kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő tárolási időt állapít meg a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

7.3 Regisztráció és bejelentkezés: webáruházunkon történő vásárlás regisztrációval is történhet, így amennyiben regisztrál weboldalunkon, úgy egy jelszóval védett fiókot hozunk létre Önnek, melynek használatával beléphet fiókjába, ott az Ön által megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja, megtekintheti korábban már teljesült és folyamatban lévő rendeléseit, illetve módosíthatja hírlevél küldési beállításait.

Ebben az esetben az érintett mint Felhasználó neve és e-mail címe, rendelés esetén a webáruház használatánál leírt adatok kerülnek kezelésre.
Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik. A Felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti, és az így tárolt adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7.4 Kapcsolatfelvételi űrlap használata: amennyiben Ön akár a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailen, vagy telefonon veszi fel Társaságunkkal a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat az Ön hozzájárulásával kezeljük és tároljuk annak érdekében, hogy felmerült kéréseit, kérdéseit meg tudjuk válaszolni.

Az ilyen módon, az Érintett által megadott adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük, és amikor a megkeresés alapjául szolgáló ügylet lezajlott, esetleges probléma megoldódott, feltett kérdés megválaszolásra került, azokat haladéktalanul töröljük, fogyasztói panasz esetén azonban – jogszabályi kötelezettség alapján – az erről szóló jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig kezeljük.

7.5 Hírlevélre történő regisztráció: a regisztrált Felhasználóknak, bejelentkezést követően a saját fiók beállításai között, a nem regisztrált Felhasználóknak pedig a weboldalunkon található Hírlevél feliratkozás menüben van lehetőségük hírlevelünkre feliratkozni. Ilyenkor a regisztrációkor megadott személyes adatok kezelésére – amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárulását adta – kizárólag a hírlevélnek a megadott e-mail címre történő megküldése céljából kerül sor. Hírlevelünk reklámot tartalmaz.

Az ilyen módon, az Érintett által megadott adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük, a kezelt adatok köre a név és az e-mail cím. Az adatkezelés célja gazdasági reklámot tartalmazó e-mail hírlevél küldése az ilyen szolgáltatásra feliratkozók részére. Az Érintettnek bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni, és korábban a hírlevél küldéshez adott hozzájárulását visszavonni, amit vagy a saját fiókba történő belépéssel és ott a fiókadatok módosításával, vagy a hírlevélben található leiratkozásra kattintással tehet meg. Amennyiben a Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az e körben megadott személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

A hírleveleket elkészítő adatfeldolgozó neve:
Acws Szolgáltató Betéti Társaság
1145 Budapest, Újvilág utca 39. A. ép. 1. emelet 2.
web-solution.hu

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve:
Listamester (www.listamester.hu)
székhelye: 051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4.
Kapcsolattartó: Kiss Gőgh Tímea

7.6 Panaszkezelés: e körben Érintettnek minősül az a Felhasználó, aki a Társaságunk által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban valamilyen panaszt jelent be részünkre. Ekkor a megrendelés azonosítószáma, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a panasz leírása és rendezésének módja kerül adatkezelésre, az adatkezelés célja pedig a panasz megfelelő kezelése. Az adatkezelés jogalapját az Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, illetve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése adja. Az adatkezelés a paneszról szóló jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

8. Adatfeldolgozók:
A megadott személyes adatok megismerésére feladatkörükben jogosultak a Társaságunk munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, és az itt megnevezett adatfeldolgozók.

Társaságunk tevékenysége ellátásához, weblapja és webáruháza üzemeltetéséhez, karbantartásához, a megrendelések teljesítéséhez, hírlevelünk elküldéséhez, számviteli és egyéb, jogszabályban meghatározott kötelezettségeink teljesítéséhez Adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az Adatfeldolgozók kizárólag Társaságunk nevében kezelnek személyes adatokat, tevékenységüket a köztünk létrejött szerződés alapján és utasításainknak megfelelően végzik.

8.1 Webtárhelyünk és webáruházunk folyamatos fenntartását és karbantartását végző szolgáltatónk adatai:
Cégneve: Acws Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 39. A. ép. 1. emelet 2.
E-mail címe: acws@acws.hu
Honlapjuk címe: web-solution.hu
Adószám: 21832426-2-42
Telefon: +36302107552
Az e körben kezelt adat a Felhasználók által megadott valamennyi személyes adat, Felhasználó pedig a weboldal és a webáruház szolgáltatásainak használója, regisztrált használója, termék, szolgáltatás megrendelője, vásárlója. Az adatkezelés célja a weboldal megfelelő működtetése, folyamatos elérhetővé tétele, az ott kínált szolgáltatások fejlesztése. Az adatkezelés mindenkor az Érintett hozzájárulásával történik.
Közöttünk határozatlan idejű szolgáltatási szerződés jött létre, az adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják.

8.2 Domain szolgáltatónk:
Cégnév: Acws Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 39. A. ép. 1. emelet 2.
Cégjegyzékszám: 01 06 794876
Adószám: 21832426-2-42
Telefonszám: +36302107552
E-mail: acws@acws.hu
Weboldal: web-solution.hu

8.3 Tárhely szolgáltatónk:
Cégnév: Acws Szolgáltató Betéti Társaság.
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 39. A. ép. 1. emelet 2.
Adószám: 21832426-2-42
Telefonszám: +36302107552
E-mail cím: acws@acws.hu
Weboldal: web-solution.hu

8.4 Társaságunk számviteli szolgáltatója
Szám-Biztos Számviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2151 Fót, Attila utca 23.
CégjegyzékszámúCg.13-09-092926
Adószám: 12944622-2-13.
E-mail címe:csortosk@t-online.hu

Közöttünk határozatlan idejű szolgáltatási szerződés jött létre, az adatokat a szerződés megszűnéséig, illetve a számvitelre nyilvántartásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolhatják.

8.5 Online fizetés
Társaságunk az online történő fizetéssel kapcsolatban semmilyen adatot nem kezel, a fizetéshez nélkülözhetetlen adatokat Ön közvetlenül a velünk szerződésben álló pénzügyi intézménynek adja meg, így ezen adatok vonatkozásában Társaságunk nem minősül adatkezelőnek, Társaságunk csak a fizetés megtörténtét regisztrálja.

9. Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetősége
9.1 Az Érintett hozzáférési joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti Társaságunktól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.2 Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse, kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.3 Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
b)
9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5 Visszavonás joga:
Ön jogosult arra, hogy amennyiben a Társaságunk adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.5 Adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa ha: a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezen jog gyakorlása során az Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.6 Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak profilalkotást is magában hordozó felhasználása ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyben:
Ön kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.8 Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga:
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai milyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +361 391-1400
Fax: +361 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weblapja: naih.hu
A helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait legegyszerűbben akként gyakorolhatja, ha regisztrációs fiókjába bejelentkezve helyesbíti, vagy törli az ott található adatokat.

10. Eljárás a fenti jogok gyakorlására előterjesztett kérelem esetén:
Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintett kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra.
Amennyiben Társaságunk a kérelem nyomán nem hoz intézkedéseket, úgy az elmaradás okairól, illetve az Érintettnek a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jogáról, és bírósági jogorvoslati jogáról tájékoztatja Érintettet. Az Érintett akkor is jogosult bírósághoz fordulni, amennyiben a kérelem nyomán Társaságunk által meghozott döntéssel nem ért egyet.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az Érintett jogainak megsértése esetén Társaságunk mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, vagy az Érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

11. Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése
Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. Társaságunk a jelen Szabályzatban fel nem sorolt eseti adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Budapest, 2018. május 24.